Werkwijze

Voor plaatsing op het SBO is een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) noodzakelijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het Samenwerkingsverband 20.01, http://www.passendonderwijsgroningen.nl. Op onze school zitten kinderen met eigen specifieke ondersteuningsbehoeften. Om hen zo goed mogelijk te begeleiden, wordt het onderwijs aangepast aan hun mogelijkheden en competenties. Onze leerlingen zijn niet gebaat bij enkel een herhaling van het leerstofaanbod van de basisschool. Daarom ligt het primaat bij het kind en niet bij systeemkenmerken of de leerstof.

Uitgangspunt voor het SBO is het geven van onderwijs aan leerlingen die speciale zorg behoeven, waarbij deze niet of onvoldoende op de basisschool kan worden gegeven. Aan deze leerlingen wordt een passend onderwijsaanbod geboden.

Door het versterken van competentiegevoelens en een groepssamenstelling op grond van het aanspreekniveau van de leerling, wordt gewerkt aan het zelfbeeld en de persoonlijkheidsontwikkeling. Op basis van sociale verbondenheid en lessen in sociale vaardigheid wordt gewerkt aan gedragsontwikkeling. De sfeer op school is van groot belang, want kinderen kunnen pas goed functioneren en presteren wanneer zij zich op school veilig voelen en gewaardeerd weten.

 

Groepsindeling

De school wordt bezocht door leerlingen van 4 t/m 12-13 jaar. Het aantal groepen wordt bepaald op basis van het aantal leerlingen. Dit kan elk schooljaar anders zijn. Zowel op de Blekerslaan als op de Wilgenlaan zitten leerlingen van groep 1 t/m 8.


Groepsgrootte

De groepsgrootte is gemiddeld 16 leerlingen, de jongste groepen gemiddeld 12 leerlingen. Aan het begin van elk schooljaar wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van de leerlingen over de groepen zodat, in afwachting van nog aan te melden leerlingen, deze tussentijds in een passende groep leerlingen kunnen worden opgenomen.


Plaatsing

De keuze voor plaatsing op één van de locaties heeft voornamelijk te maken met de plek waar de kinderen wonen. Meestal wordt voor de dichtstbijzijnde locatie gekozen. Er kunnen echter pedagogische en didactische redenen zijn om van dit uitgangspunt af te wijken. 

Onze leerlingen worden ook tussentijds (gedurende het schooljaar) toegelaten. De verschillen in leeftijd en niveau van werken tussen deze toegelaten leerlingen zijn vaak groot. De organisatie binnen de school en de indeling van de leerlingen in de groepen is daarop aangepast.

Op de Dr. Bekenkampschool stemmen we ons onderwijsaanbod af op de individuele hulpvraag waarbij voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt opgesteld. In het OPP wordt per vakgebied het uitstroomniveau naar het VO aangegeven. Elk halfjaar wordt een planning gemaakt om dit uitstroomniveau te halen. Deze planning en de evaluatie van het afgelopen halfjaar wordt met de ouders besproken. De leerling wordt ingedeeld in een leerlijn passend bij zijn OPP en ondersteuningsbehoeften.

 

Observatieplaatsingen

Wanneer onduidelijk is welke vorm van onderwijs past bij de ondersteuningsbehoefte, kan een kind in observatie op onze school worden geplaatst. De procedure voor een observatieplaats is als volgt. Wij gaan het kind observeren om te bepalen of het SBO-perspectief heeft. Wanneer dit het geval is zal er een TLV met een looptijd van 1 jaar wordt aangevraagd. Gedurende de observatieperiode van maximaal een jaar komt het kind hier op school en wordt het geplaatst in een groep met kinderen van dezelfde leeftijd. Wij gebruiken deze periode om te onderzoeken welk onderwijsaanbod het beste aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van dit kind. Gedurende de observatieperiode wordt er tussentijds geëvalueerd. Na afloop van de observatieperiode zijn er 3 mogelijkheden: er wordt een TLV aangevraagd voor het SBO, er wordt een TLV aangevraagd voor het SO of het kind kan terug naar het BaO.

 

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies