Zorg en begeleiding

Onze basis- en extra ondersteuning staat beschreven in een ondersteuningsprofiel.

We stellen voor elke (ingeschreven) leerling een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op.

De leerkrachten volgen systematisch de ontwikkeling van de leerlingen en zorgen voor begeleiding. De resultaten van observaties en toetsen legt de school vast in het leerlingvolgsysteem en in het OPP. Wij werken volgens de richtlijn van de 1 zorgroute met Handelings Gericht Werken. 

Op basis van de resultaten stemmen de leerkrachten het pedagogisch- en didactisch handelen, het leerstofaanbod en de leertijd af op de onderwijsbehoeften van de groep of van individuele leerlingen.

 

Informatie naar ouders

Twee keer per jaar ontvangen de ouders een informatierapport waarin de ontwikkeling van het afgelopen halfjaar van hun kind wordt beschreven, dit rapport en het OPP worden tijdens een rapportbespreking of huisbezoek nader toegelicht.

Het OPP wordt met de ouders geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Ouders tekenen voor gezien en akkoord. Wanneer geconstateerd wordt (door de leerkracht en ib'er/CvB) dat een leerling uit zijn geplande leerlijn valt en een individuele planning/instructie nodig heeft, bespreekt de leerkracht dit met de ouders. De ouders worden daarna op de hoogte gehouden van het proces en de evaluatiemomenten.


Basisondersteuning

De Dr. Bekenkampschool is een school voor speciaal basisonderwijs en in feite een vorm van extra ondersteuning voor het basisonderwijs. De ambulante begeleiders van het KCOO bieden daarbij ondersteuning aan de leerkrachten in het BaO. De Dr. Bekenkampschool kent ook een eigen basisondersteuning, waarbij het behalen van de kerndoelen basisonderwijs wordt nagestreefd voor de leerlijnen PrO en VMBO. Het niet kunnen behalen van de kerndoelen is echter geen voorwaarde voor plaatsing, in een individueel handelingsplan kunnen vervangende doelen worden aangegeven. 

 

De schoolspecifieke basisondersteuning bestaat uit een aangepast hulpprogramma, begeleiding of training.

Welke ondersteuning/begeleiding bieden wij:

  • De logopediste onderzoekt en behandelt leerlingen met problemen op het gebied van taal, spraak, stem en gehoor. Elke vestiging beschikt over een logopediste en over dyslexie-ondersteuning.
  • De orthopedagoog werkt vanuit de vraagstelling in de Commissie van Begeleiding en doet onderzoek, maakt cognitieve analyses en adviseert rond de leerlingbegeleiding.
  • De schoolmaatschappelijk werker neemt, indien daar aanleiding toe is, contact op met de ouders. Problemen in de opvoeding en/of het gezin worden in beeld gebracht en zo nodig bemiddelt de schoolmaatschappelijk werkende bij het in gang zetten van hulp door externe instellingen.
  • De leerkracht motorische remedial teaching (MRT) doet onderzoek en behandelt leerlingen die problemen hebben op het gebied van de grote motoriek of de fijne motoriek.
  • De sociale vaardigheidstrainer geeft individueel of in groepsverband les in het aanleren van sociale vaardigheden. Hoe om te gaan met pestgedrag, wat te doen bij een eerste kennismaking enz.

 

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies